Privacyverklaring TragePost

Laatst gewijzigd: 6 september 2023

TragePost is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting TragePost is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80775438. Heb je een vraag over privacy of hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactpersoon:
TragePost
Jolanda van Dijk
https://www.tragepost.nl
jolanda@tragepost.nl

1 Persoonsgegevens
TragePost verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie met ons via de e-mail.

1.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verzamelen in principe geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens (over ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksueel leven, gezondheid en strafrechtelijke verleden). Wij vragen hier nooit naar. Je kunt er zelf voor kiezen om dergelijke informatie te vermelden in de persoonlijke informatie voor de adressenlijst. Dan worden deze gegevens gedeeld met de chef en de deelnemers van je groep.

1.2 Persoonsgegevens van minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marieke@tragepost.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.
NB. Personen jonger dan 16 jaar kunnen deelnemen aan TragePost, maar alleen als zij door een ouder/verzorger zijn aangemeld.

2 Doel en grondslag
TragePost verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van jouw betaling / vrijwillige bijdrage (grondslag: uitvoeren overeenkomst);
– Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: toestemming);
– Sturen van e-mails die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (grondslag: uitvoeren overeenkomst);
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

TragePost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

3 Geautomatiseerde besluitvorming
TragePost neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TragePost) tussen zit.

4 Bewaartermijn
TragePost bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens op onze website worden één jaar na deelname aan een TragePost-groep automatisch verwijderd. Ook de adressenlijsten worden dan vernietigd op de computer van chefs-coördinator Sacha van der Voorn van stichting TragePost. Deze bewaartermijn is 1 jaar zodat nagekomen correspondentie en vraag om onderlinge verbinding zorgvuldig kan worden afgehandeld. De adressenlijsten worden binnen 2 maanden na beëindiging van de groep verwijderd van de computer van chefs. En gemaild naar Sacha van der Voorn.

We vragen deelnemers om na beëindiging van deelname aan een groep de adressenlijsten te verwijderen van de eigen computer en uit de eigen administratie. Wanneer er persoonlijk contact met 1 of enkele deelnemers wordt voort gezet, dan kunnen de contactgegevens hiervan bewaard worden in de persoonlijke administratie.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, moeten sommige gegevens langer dan een jaar worden bewaard. Dat geldt bijvoorbeeld als je een betaling aan ons hebt gedaan. Dan bewaren we je naam, adres- en betaalgegevens verplicht zeven jaar. Na de wettelijke termijn verwijderen we je gegevens.

5 Delen van persoonsgegevens met derden
TragePost verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk betekent dit dat ook de penningmeester van stichting TragePost, chefs van deelnemersgroepen en de webmaster van onze website de gegevens verwerken. Wij maken daarover afspraken en met verwerkers sluit TragePost een verwerkersovereenkomst. Hierin verklaren zij dat ze zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij verwerken, volgens de regels in deze privacyverklaring.

6 Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TragePost gebruikt Google Analytics (naam: _utma). De cookies die wij plaatsen zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we met deze cookies het websitebezoek analyseren. Google Analytics werkt volledig geanonimiseerd.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TragePost en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolanda@tragepost.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Je kunt een veilige kopie van je identiteitsbewijs maken met de KopieID app van Rijksoverheid. Ga hiervoor naar de Apple App Store of Google Play Store.

8 Beveiliging
TragePost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens die wij via de website ontvangen en bewaren, worden beveiligd door onze hostingprovider Realhost. Zie voor hun privacyverklaring https://realhosting.nl/algemene-voorwaarden/#verwerkersovereenkomst. Onze nieuwsbrief versturen wij via Mailpoet. Hun privacyverklaring vind je hier: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.
Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons op of via jolanda@tragepost.nl

Je kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.